KABALİSTİK KOZMOLOJİ

En son güncellendiği tarih: 16 Ara 2018


Kabala Hayat Ağacı adlı bir yapıya dayandırılan ve çoğunlukla Yudaismle özdeşleştirilen eski mistik bir gelenektir. Hayat ağacı, Tanrının doğasını ve yarattığı dünyayı anlayabilmek için Kabalistler tarafından kullanılan soyut bir fikirdir. Kabalistler hayat ağacını gerçekliğin bir modeli, yaradılışın yol haritası olarak tasarlamışlardır. Bu nedenle hayat ağacı kabalistik kozmoloji olarak nitelendirilebilir.


Çizgisel Hayat Ağacı

Aslında Hayat Ağacı şeması, din veya inanç sistemi ne olursa olsun, Tanrı, Evren ve insanlık arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olabilecek bir matristir. Batı gizem geleneği olarak adlandırılan Kabala, İbrahimi dinlerin ardındaki ezoterik öğretidir. Kabalistik öğreti İncil'in Eski ve Yeni Ahitleriyle Tevrat'ta gizemli olarak yer alır. abala bir kez doğru olarak anlaşılırsa, dinsel öğretileri daha net hale getirmek için kullanılabilir. İnsan varlığı ile insanın yaşam ve çevresinin, oluşum, oluşturma ve eylem mekanizmalarının düşünsel kadim felsefi analizi, kutsal bilginin kozmolojik tarihininin okunabildiği matris esaslı, ritüelik bir diyagramla, Kabalistik Hayat Ağacı modeliyle irdelenir. Yaratılış düşüncesiyle varoluşun açıklanmasına atıfta bulunan bu diyagram grafik nitelikli bir diyagramdır. Hayat Ağacı özde, kutsal düşüncenin özünde, kutsalla gizlenmiş ve açıklanamayan tüm gizlenmiş saklılardan saklanmış, tek bir noktadan var olur. Kutsalın kutsalla gizlendiği bu tek noktanın içinde tüm çizimler, tüm gravürler, gizli bir tasarım, kutsalların kutsallığı, düşünceden ortaya çıkan derin bir yapı vardır. Ayrıntılı bir geometrik tasarım olan ve Kabalistik düşüncenin temelini oluşturan Hayat Ağacı diyagramı aslında Şabat Yıldız diyagramı biçiminde türeyen ve Davud Yıldızları olarak bilinen yedi hexagramın benzersiz bir yapılandırmasına sahip olan gizemli bir diyagramdır. Hayat Ağacı diyagramı madde ve ruhun, tutarlı bir kozmosun homojen yapıları olduğu ezoterik inancını destekleyen ve kendi kendini üreten geometrik yapısal bir modeldir. Aslında, Hayat Ağacı diyagramının kaynağı ne olursa olsun, amacının sadece ezoterik kozmolojiyi modellemek değil, aynı zamanda daha karmaşık olan gizemsel kilidlerin açılması için geometrik yapıları, geometrik süreçleri, kozmik gelişimin arketipsel ilkelerini doğrulukla kodlayacak bir anahtar görevi görmesidir. Hayat Ağacı mekansal düzenlemelerin ötesinde ilişkisel olarak bir mitolojik yorumlamadır. Kabalistik geometrinin metodolojisinde kullanılan dili anlamak için içsel geometrik bir yorumlama gerekir. Bu nedenle mitolojik ilişki, yorumlamak, anlamını yorumlamak ve mutlak gerçekliği ikincil bir düzene çevirmek şeklinde anlaşılmalıdır. Kozmolojik yorumlamanın özünde, belirtildiği üzere, Altıgen Yıldız Diyagramı bulunur. Altıgen Yıldız Diyagramı, dört kozmik dünya kavramıyla tutarlı kozmolojik imajlar geliştirmeyi ve yeni bilinç seviyelerini içerir. Bu süreçte karmaşık sistemlerin teorik yorumu açısından, yedi boyutlu kozmik model, Kabalistik kozmoloji için bilimsel bir temel oluşturur. Bilindiği üzere Platon'un kozmolojik görüşü, Pisagorun daha önceki geometrik anlayışı temelinde gelişmiştir. Bir yerde, Kabala düşüncesi de dahil olmak üzere, batı ezoterik geleneğinde geometrik olarak kodlanmış bilgi, madde ve ruhun işleyişinin kapsamlı bir açıklaması için felsefeyle birleştirilmesi girişimidir. Eğer geometri batı ezoterik düşüncesinde merkezi bir konuma sahipse, bu durum, manevi düşüncenin süreçlerine uygulanmış varoluş yasalarının bir açıklamasını, bir planı sunma yeteneğinden kaynaklanır. Bununla birlikte günümüzde sözü edilen geometrik disiplin fazla bilinmez. Ezoterik mistisizm, geometrik olarak yorumlanmazsa, kozmik bilincin işleyiş prensiplerinin arketipsel açıklaması eksik kalır. Pisagor biliminin temel anlayışında, sınırsız olanla sınırlı olan, geometriyle sürekli bir şekilde ilişkilendirilir. Bu düzeyde sonsuz mekânın küpünü oluşturma süreci, Pisagor'un kutsal biliminin biçim, ses ve sayısal eşgüdümle aynı olan merkezi yönlerinin Hayat Ağacıyla başladığını ve Hayat Ağacıyla küp sembolizmasının gizemli ilişkisinin kozmosun yapısını türetmiş gibi göründüğünü gözlemlemek yeterlidir. Bir küpün köşegenini ele alalım. Küpün kenarı bir karenin kenarı gibi 1 tam sayı olduğunda, köşegenin uzunluğu irrasyonel bir sayı √2 olacaktır. Bu neden, bir kareyi büyütebilme potansiyelinin irrasyonel bir unsur olduğu gerçeğini ortaya çıkarır. Yani kısaca boyutlarını çoğaltabildiği yeni bir taban. Bu gerçek Pisagor geometrisinin rasyonalitesini ortadan kaldırır, çünkü tüm sonlu yapılarda üstyapı, sonsuz elementin hayati bir gerekliliği, karekökün doğası gereği, sonlu ölçüsü bakımından imkansız olan ve kozmik gizemlerin en derinlerine işaret eden bir güç içerir. Pisagor kozmolojisinin temel ilkeleri, Pisagorun büyük mistik sembolü Tetraktis'de yer alır. Tetraktis sembolünde, Pisagorun kutsal biliminin özünü oluşturan geometri, sayılar ile müzik harmonikleri arasındaki ilişki, grafiksel olarak sunulur. Tetraktisin eşkenar üçgen şeklinde on gömülü nokta olarak düzenlenmesi, sadece, müziksel harmonik sayısal oranların dışında, oktavın 2:1, 3:2 ve 4:3 değerlerini sağlar. Aynı zamanda dört ardışık dünya veya boyutun ortaya çıkmasının bir diyagramıdır.

Pisagor'un büyük mistik sembolü Tetraktis

Tetraktis’de üstteki tek nokta, ilk boyutu temsil eden noktayı, ikinci satırdaki iki nokta, düalitik olarak çokluğu temsil eden ikinci boyutu doğruyu, üçüncü satırdaki üç nokta, üç açının minimal yüzeyi olan üçgenle eşgüdümlü hale getiren üçüncü boyutu ve son olarak, alt satırdaki dört nokta, dört eşit üçgenden (eşkenar üçgen) oluşan en küçük katıyı, dört noktalı tetrahedronu gösteri ki, bu manifest katıların hacımsal olarak dördüncü boyutu temsil eder. Nokta (1), doğru (2), yüzey (3) ve katı (4) olarak dört dünya-boyut oluşturan noktaların üçgensel olarak bir araya gelmesi, Tetraktisin on noktasına eşittir. Bu oluşum varoluşun yokluğunun dönüşümü olan belirli bir sembole, noktaya indirgenir. Böyle bir uygulama, mistiklerin akılcı zihniyle sezgisel deneyimini uyumlaştırmasına olanak verir.


ALTI KÖŞELİ YILDIZ (ALTIGEN)


Köşeleri bir dairenin altı radyal yay noktasıyla tanımlanan iki karşılıklı sivri uçlu üçgenden oluşan altı köşeli yıldız, Altıgen, önemli bir ezoterik semboldür. Genelde Davud'un Kalkanı (Magen David), Davut'un Yıldızı ve Süleyman'ın Mührü olarak nitelendirilir. Yukarı bakan üçgen tarafından temsil edilen genişleme gücüyle simgeleşmiş, arketipsel ateş kuvvetleriyle, aşağıya doğru bakan üçgen tarafından temsil edilen büzülme gücüyle simgeleşmiş, su kontraktür kuvvetleri arasındaki dengenin sembolüdür. Altıgende yükselen ve azalan üçgenlerle ifade edilen zıtların temel nitelikli sembolizması, Simya’da “Filozofların Taşı” sembolizmasıyla aynıdır. Süleyman mühürüyle filozofların taşı arasındaki yakın ilişki, bazen, Filozofların taş matrisin, Süleyman'ın mührü nitelikli ateşli sudaki iki geçişli üçgen olarak temsil edilmesidir. Dolayısıyla Simyasal bilgeliğin gizemleri, Kabala’nın gizemsel gizemlerinden farklı değildir. Geometrik bir temele sahip olan Altıgen simgeleşimi, ezoterik geleneklerdeki yaratılışın birincil eylemlerini geometrik süreçlerle yeniden yaratan bir yöntemdir. Kabala, daha öncede belirtildiği gibi, Yudaismin, Tanrının doğasını yansıtan ilahi dinsel mistik sistemidir. Kabalistik sistemde yaradılışın betimlenmesi amacıyla kullanılan eşit kenarlı altıgen, Hebraic geometrinin temel taşıdır. Eşit kenarlı altıgenin kenarları üzere aynı altıgenler kurulduğunda, süper altıgen olarak nitelendirilebilecek evrensel bir konteyner altıgen oluşur. Evrensel konteyner süper altıgen, diğer altı altıgen konteynerin temelidir. Bu modelde tüm fiziki ve spiritüel yaradılış süper konteynerin içindedir. 2-boyutlu düzlemsel altıgenin köşe noktaları birleştirilince altıgen 3-boyutlu bir objeye dönüşür.


Evrensel Konteyner Süper Altıgen

Bu husus Kabalistik hayat ağacı modelinde bir süper konteyner olan boşluk altıgeninde biri

yukarı diğeri aşağı yönlü olan iki eşkenar üçgen türetir. Bu üçgenler sembolik olarak

yaradanın erkek ve dişi niteliğinin grafik temsilidirler. Yaradılış, üreme, doğum ve süreç

hareketidir. Süreci, süper konteyner altıgen sembolizmasındaki erkek ve dişi nitelikli eşkenar

üçgen simgeleşimi belirler. Erkek ve dişi eşkenar üçgenlerin birleşmesi küp sembolizması

kapsamında diğer yeni bir altıgen doğurur.


Erkek ve dişi nitelikli eşkenar üçgen simgeleşimi


2-boyuttan 3-boyuta ötelenen ve bir küp konteyner olan bu modelde, yaradılışın tüm desenlerini kutsal geometri kapsamında Kabalistik hayat ağacı içerir. Küp, bütünlük için nitelendirilen sembollerden biri, ancak en öne çıkanı, en önemlisidir. Küp sembolizması bir bütün olarak aranan gerçekleri ve hakikatı net olarak açıklar. Bir küpe bakıldığında küpün sadece yarısı görülebilir. Küpün sembolizmasını algılayabilmek için küpün her tarafına bakmak gerekir. Küp gerçek bir arındırıcıdır. Karşıtların uzlaşmasını temsil eder. Uzlaşma Hermetik polarite prensibi ile eş anlamlıdır. Hermetik polarite prensibi "Her şey ikilidir, her şeyin kutupları vardır, her şeyin tam bir tersi vardır; benzer ve farklı olan aynıdır; zıtlıklar doğada özdeş fakat derece olarak farklıdırlar; aşırı uçlar buluşur; tüm gerçekler yarı gerçeklerdir; tüm paradokslar uzlaştırılabilir '' olarak bilinir. Küp, katı formlar arasında

karenin karşılığıdır. Dolayısıyla, dört elementin maddi dünyası ya da yeryüzü anlamına gelir. Kübik nesneler istikrarı temsil eder çünkü küreler gibi dönüş yapamazlar. Küp tanımı itibariyle belli bir alan sınırlayıcısıdır. Biçimsiz, şekilsiz ve hiç olanın belli bir hale gelmesine izin verir.

Küp, sınırlarıyla tanımlanır: altı yüzü, on iki sınır çizgisi ve sekiz köşesiyle, geometrik anlamda, ilahi ifade için sabitleme ve sınırlar sunan kararlı "Platonik" bir katıdır. Küp gerçekliği ve bütünlüğü temsil eder. Polarite ilkesini anlamak için Küp'ün bütününe erişim gereklidir. Küp bir konteyner olarak sonsuz olasılıklılar arasından belirli bir fikri, düşünceyi, bir niyeti kapsar ve tanımlar. Bir fikir, bir düşünce, bir niyet, küpün sınırlandırıcı, belirleyici etkisi olmadan oluşum durumunda ve tezahür etmemiş olarak kalır, belirginleşmemiş olanın içine geri emilir. Ezoterik toplulukların bazılarında yeni inisiye olan, taş ocağından çıkan kaba bir taş ''ham taş'' olarak kabul edilir ve yüzeyi pürüzlü bir küple sembolize edilir. Ezoterik sistemde ''ham taş'' olarak nitelendirilen inisiye, ezoterik öğretiyle, yüzeyi pürüzlü olan küpü mükemmel bir küp olacak şekilde yontarak, ülküsel mükemmelliğe ulaşır. Bu düşünceyle

mükemmelleştirilmiş insanlığın simgesi olarak küp sembolizması derin bir anlam kazanır.

İbranice Baba (AB) ve Oğul (İsa) (BN) olarak (ABN) "taş" sözcüğünü oluşturur. Ezoterizmde Baba ve Oğul'un birlikteliği, elle inşa edilmeyen ülküsel mabedin mükemmelleştirilmiş köşe taşını simgeler. Bu nedenle taş (dolayısıyla küp) sembolizması bizi Genesis (Yaratılış) efsanesine götürür. Sembolik olarak küp kavramı yedi hermetik ilkeden ''herşey Akıl, evren zihinsel'dir'' mentalizm ilkesiyle bağlantılıdır. Bu ilke, var olan her şeyin zihinsel nitelikte olduğunu ve fiziksel formdan önce geldiğini belirtir.


VARLIK BİLİMSEL KABALA SEFİRA-SEFİROT SİSTEMİ


İnsan varlığı ile insanın yaşam ve çevresinin, oluşum, oluşturma ve eylem mekanizmalarının düşünsel kadim felsefi analizi Hayat Ağacı modeliyle ele alınır. Hayat Ağacında temel yapısal bileşenlerinin her biri birer sefira olarak adlandırılan ve nitelik olarak VARLIK BİLİMSEL KABALA varlığı temsil eden 10 temel nitelik söz konusudur. Bu nitelikler, İbranice ‘’sefirot’’ veya ‘’sayım’’ anlamına gelen 3 grubla tarif edilir. Kabala felsefesinin mecazi antropomorfik isimlerine rağmen sefiralar, temel niteliklerinden dolayı genel metaforik koordinat sistemiyle temsil edilirler. Normalde grublarda yer almayan, bir kavramın bilişsel düzeyini simgeleyen, Kether ile aynı anda temsil edilmeyen, bilgi dahil edilirse, 10+1=11 Sefirot, genel olarak karmaşık sistemleri ve varlığı tanımlamak için kullanılır. Sefirot sistemi, kavram sistemleri açısından etkin bilgi gösterimi için, varlıkbilimsel olarak tanımlanabilen genelleştirilmiş, kartezyen soyut model, çizitsel bir sistemdir. Bu açıdan bakıldığında Kabala, varlığı, yaratılışı ve yaratılanları tanımlamak için varlıkbilimsel bir ilk girişim olarak görülebilir. Hayat Ağacı olarak bilinen bu modelde, temel birim veya bileşen sefiralar kendi aralarında ve yukarıda tarif edilen üç temel seviye arasındaki etkileşime dayalı 10 sefirot ve 22 yol ile birbirlerine bağlanırlar. Her sefiranın iç alt yapısı, orijinal 10 sefirotla aynı türde,10 alt-sefirot’dan yapılmış Hayat Ağacını oluşturur. Bu şekilde, her sefira Hayat Ağacının içsel modelini ve etkileşimini içerir. Bu nedenle Hayat Ağacı, fraktal ve kapsayıcı bir yapıya sahip olur. Gerçeklik sadece nesnel algı yoluyla zihnimizde temsil edilmemekte subjektif olarak öznellik, belirsizlik ve görelilik olarak yeniden inşa edilmektedir. Postmodern bilim, gerçeğin, gerçeklik ölçümü ve tanımında insan öznelliğini içermelidir. Bilindiği üzere, postmodernizm modern bilim ve felsefenin sınırlamalarına bir reaksiyon olarak gerçeklik hakkında mutlak objektif gerçeği keşfedebilmek için felsefe, edebiyat, bilim ve sanat alanında ortaya çıkmıştır.

Çizgisel Hayat Ağacı modelinde ilk sefira "Kether" (Taç) olarak isimlendirilir. Tanrı katına en yakın olan sefiradır. Herşeyin kaynağı olan yüksek İlahi Işıktır. Bu özel konumda henüz hiçbir şey asıl olarak oluşmamıştır. Kesinlikle her şey saf düşünce içinde potansiyel olarak vardır. Bu konum daha sonraki ikili (eril-dişil) süreçler aşamalarının öncüsüdür. Bu şekilde Kether, evrenin oluşumuyla ilgili Büyük Patlama kuramı, "Kozmik Yumurta" ile ilişkilendirilir.

Büyük patlama öncesi Kozmik Yumurta, tekil olarak TEK'dir, tüm fiziksel evreni içerir. Bu

kavram daha sonra diğer sayıları ortaya çıkaracak TEK olup, matematiksel olmayan BİR sayısı ile simgelenir. MONAD olarak isimlendirilen BİR sayısı Kutsal Geometri kapsamında geometrik olarak NOKTA ile sembolize edilir. Nokta, uzunluğu, genişliği veya derinliği olmadığı, bir diğer deyimle, açık ve kesin anlamda hiçbir matematiksel boyutlara sahip olmadığı için var değildir. Bu nedenle her şeyin tezahür ettiği varsayımsal başlangıçtır. Noktanın kendisi, hiç olan, var olmayan iki noktanın bir araya gelip tek boyutlu doğruyu oluşturması, matematiksel bir paradoksdur. Bu paradoks, mutlak hiçlikten tezahür eden bir şey nasıl olur paradoksuyla aynıdır. Hayat Ağacı modelinde, İlahi Kaynak hiçlikten doğan Keter, Hayat Ağacının somutlaşan köküdür. Kabala'nın temel metinlerden biri Sefer Yetzirah (Yaratılış) Kitabıdır. Bu kitap evrenin oluşumu üzerine özellikle Pisagor yorumunu içeren kutsal bir kitap niteliğindedir. Yaradılış için Tanrı tarafından kullanıldığı düşünülen sayılar, Pisagor tarafından düşünülüp Kabalistik Hayat Ağacı ile ilişkilendirilmiştir. Hayat Ağacının oluşumu bütünüyle geometriktir ve temelinde, nokta, doğru, daire, üçgen ve dörtgen olmak üzere geometrinin en basit unsurlarını içerir. Hayat ağacının eski yazıtlarda bulunan tasarımsal nitelikteki geometrik çizimleri birbirlerinden farklıdır. Hayat ağacındaki 10 merkezi ve bu merkezleri birleştiren yollar dairesel tasarımla çizgisel nitelikte elde edilir.


Çizgisel Hayat Ağacının tasarımsal çıkarımı


Bu amaçla ilk olarak uygun uzunlukta bir doğru parçası ve üzerinde bir nokta alınır. Alınan nokta merkez olmak üzere bu doğrunun üzerinde uygun yarıçaplı bir daire çizilir. Bu dairenin doğruyu kestiği üst nokta tekrardan merkez olarak alınıp aynı yarıçaplı özdeş ikinci bir daire, daha sonra üçüncü ve en son dördüncüdaireler aynı yöntemle çizilir. Böylece eşit çaplı dört daire tanımlanmış olur. Bu daireler birbirlerini ve daire lerin merkezlerinin üzerinde bulunduğu doğruyu 11 noktada keserler. Bu noktalar birbirleriyle birer doğruyla birleştirilirse Hayat Ağacı'nın, geometrik ve orantısal olarak kusursuz bir çizimi çizgisel (grafik) olarak elde edilir. Bu grafik şekilde 10 sefirot kadim Kabalistler dizini şeklinde birbirine bağlanarak 22 yol oluşturulur. İbranice sefirot deyimi çoğul bir deyim olup tekili sefira’dır. Bu aşamada sefira yerine sefirot deyimini tercih edilmesinin nedeni aslında her sefiranın ayrı ayrı bir hayat ağacı içermesidir. Matematiksel olarak Hayat Ağacı noktalar ve doğrulardan oluşan bir graf, diğer bir deyimle bir çizgedir. Çizge bir tür ağ yapısı veya şebekedir. Bu bağlamda çizge düğümlerden (noktalar ve köşeler gibi) ve bu köşeleri birbirine bağlayan yollardan (doğrular ve çizgiler gibi) oluşur. Çizgesel Hayat Ağacında üstteki dairenin merkezi Kether’in (1) orta noktasını verir, dördüncü ve üçüncü dairelerin birbirlerini kestikleri noktalar sağdan sola Chochmah (2) ve Binah’ın (3) merkezlerini oluşturur. Üçüncü ve ikinci dairelerin kesiştikleri noktalarsa Chesed (4) ve Gevurah'ın (5) merkezlerini meydana getirir, ikinci dairenin merkezi Tiferet (6), ikinci ve birinci dairelerin kesiştikleri noktalar Netzach (7) ve Hod'u (8) gösterir, birinci dairenin merkezi Yesod (9) ve birinci dairenin en altta doğruyu kestiği nokta ise Malkut’tur (10). Üçüncü dairenin merkezindeki belirgin olmayan nokta Da’at’tır. Görüldüğü üzere Hayat Ağacı on ilahi niteliği simgeleyen on küreden (Sefirot) oluşmuştur. Tanrısal Triad (1-2-3), Kether-Chochmah-Binah Sefirotları, Tanrı'nın öznel doğasının üçlü Tanrı olduğunu diğer yedi Sefirot (4-5-6-7-8-9-10), Chesed-Gevurah-Tiferet-Netzach-Hod-Yesod-Malkut ise ilahi nesnel nitelikleri temsil ederler. Son Sefirot, Malkut (Hayat Ağacı planına uygun bir bütünsel sistem olan dış fiziksel form anlamına gelir. Da’at ise bir Sefirot değildir. Da’at Tanrısal Triad’ı diğer yapılandırıcı Sefirotlardan bilgi yoluyla ayırır. Da’at ayrıca düalistik olmayan, ideal olan, süpernal triad ile yapılandırıcı Sefirotlardan oluşan düalistik düzeyler arasındaki ontolojik farkı temsil eder. Kabala'nın analitik felsefesi ve metodolojisine dayalı Kabala sistem teorisi formülasyonu,‘’sefirot’’ veya ‘’sayım’’ anlamında 3 grubla, bilişsel, duygusal ve davranışsal entegre bir çerçeve kapsamında ele alınmalıdır. Bilişsel, duygusal ve davranışsal ve insancıl sistemler dahil olmak üzere herhangi bir sistem, bir dizi ile temsil edilebilir. Bu Kabala bakımdan da böyledir. Temel genel bileşenleri, özellikleri ve nitelikleri “sefirot" denilen 10’luk bir dizi ile, Hayat ağacı veya Sefirotik Hayat Ağacıyla, temsil edilir.


Hayat Ağacı ve varlığı temsil eden 10 temel nitelik


Bu aslında matematiksel olarak ele alınabilecek bir çizitsel modelde, sefiralar veya sefirotlar arasında belirli ikili bir ilişki şeklinde, temsili düğüm kümeleri ve kenarlarıyla ele alınıp üç üçgensel grubta irdelenebilir.


Birinci üçgensel grub: Bilgi ve bilişsel seviye: (CBD).

Birinci üçgensel grub: Bilgi ve bilişsel seviye: (CBD): Bilgelik (İbranice Chochmah),

Anlayış (İbranice Binah) ve Bilgi (İbranice Da’at) bir sonraki duygusal düzeylere geçiş ve

anlayış uygulamasıdır. Bu grubta ilk Sefira Taç (Keter) ihmal edilmiş ve basitleştirilmiş bir

gösterim kullanılmıştır.


İkinci üçgensel grub: Duygusal seviye: (C*GT).


İkinci üçgensel grub: Duygusal seviye: (C*GT): İyilikseverlik, Şefkat (İbranice Chesed), Yargı, Adalet, Güç veya Şiddet (İbranice Gevurah), Eşgüdümlük, veya Güzellik

(İbranice Tiferet).


Üçüncüüçgensel grub: Davranış, ifadeler ve eylemler seviyesi: (NHY).


Üçüncü üçgensel grub: Davranış, ifadeler ve eylemler seviyesi: (NHY): Heybet, Zafer (İbranice Hod), Temel (İbranice Yesod), Krallık (İbranice Malchut). Bu aşamada son

sefira Krallık (Malchut) ihmal edilip Yesod ve Malkut’un birlikte incelendiği basitleştirilmiş

gösterim kullanılmıştır. Sembolik ve metaforik anlamlarıyla sözü edilen dokuz Sefirot, karmaşık hümanist sistemleri tanımlamak için kullanılabilecek dokuz genel temel nitelik veya özellikleri, bilişsel açıdan kartezyen (Einstein-Minkowski) sistemi benzeri, genel ve çoklu bir koordinat sistemi ile her sefira birer Hayat Ağacı olarak, orijinal dokuz Sefirotla aynı türde dokuz alt Sefirot oluşturur. Varlıkbilimsel Kabala, Hayat Ağacını standart bir model olarak kullanır. Her etki alanı varlıkbilimsel modelinin farklı türüvardır. Her kavram bir Hayat Ağacı olarak temsil edilebileceği gibi kavramsal sistem varlıkbilimleri Hayat Ağacı tarafından temsil edillir.


Hayat Ağacındaki holistik Sefirot Fraktal bir alt yapısı


Görüldüğügibi Hayat Ağacındaki Sefirot'un Fraktal bir alt yapısı vardır. Bu alt yapı hiyerarşik

üçlübir alt yapıdır. Sefirotik ilişkiler çizit kuramıyla şekillendirilir ve belirginleştirilir. Genel

sistem kuramı veya kontrol kuramı kapsamında Hayat Ağacı sahip olduğu holistik yapısıyla

herhangi bir sistemi kapsar. Birinci üçgensel grub: Bilgi ve bilişsel seviye: CBD (Chochmah-

Binah-Da’at); İkinci üçgensel grub: Duygusal seviye: C*GT (Chesed-Gevurah-Tiferet);

Üçüncü üçgensel grub: Davranış, ifadeler ve eylemler seviyesi: NHY (Netzach-Hod-Yesod.

Bilişsel, duygusal ve fiziksel eylem düzeylerinde karmaşık geri besleme kontrol sistemi

modelleri geliştirmek istenilirse, kaabalistik Hayat Ağacının eylem düzeylerini çok yönlübir

yaklaşımla hiyerarşik olarak entegre etmek gerekir. (CBD → C*GT → NHY) döngüsuyatay ve dikey, kısa ve uzun olarak karmaşık bir geri besleme döngüsüdür. Aynı şekilde azalan ve yükselen (NHY → C*GT → CBD) döngüsümodel sistemlerde bilişsel, duygusal ve fiziksel eylem düzeylerinde aynı anda en kapsamlı geribildirimi sağlar.

13 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

DANTE 515 (5-1-5) ŞİFRESİ

Dante’nin 5,1 ve 5 sayılarından oluşan gizemli 5-1-5 şifresi, ilkin Dante Alighieri'nin 14. yüzyıldaki (1320 yılında) epik şiiri İlahi Komedi’sindeki eski Roma şairi Virgil'in rehberliğinde, Dante'ni

PASKAL ÜÇGENİ-BÜYÜK TETRAKTİS

Bir Pascal üçgeni uygulaması olan büyük tetraktis sembolizmi asal sayılar kavramı üzerinden uzayın 4 boyutlu kavramını, 3 boyutlu kavramıyla örtüştüren, kaostan düzene geçişin veya düzensizlik içinde

OKÜLT GEOMETRİ-GEOMETRİNİN KUTSALLIĞI

Kutsal Geometri, Gnostik Hıristiyanlık, Gizemli Dinler, Kutsal yazılar, Kabala, Simya gibi arkaik ve metafizik bilimlerin gizlenmiş kodlarının kilidini sembolik olarak açan olağanüstü güçlü bir anahta

 © 2018 by Yüksel İnel / All rights reserved